วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2567
ศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์
“ข้อร้องเรียน” หมายความว่า
 1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ทั้งในเรื่องของความบกพร่องในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าในการดำเนินการ ความไม่โปร่งใสและความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนความไม่มีคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ รวมทั้งเรื่องที่ได้รับการร้องขอจาก ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2. ข้อคิดเห็นที่ผู้รับบริการจากกรมปศุสัตว์ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคำชมเชย เกี่ยวกับการให้บริการของกรมปศุสัตว์
“ผู้ร้องเรียน” หมายความว่า ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ หน่วยงานอื่นของรัฐ ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์
การยื่นข้อร้องเรียน อย่างน้อยต้องปรากฏรายละเอียด ดังนี้
 1. ระบุ ชื่อ-นามสกุล และสถานที่อยู่หรือสถานประกอบการที่สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการดำเนินการได้
 2. ระบุ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกร้องเรียน
 3. ระบุพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ถูกร้องเรียนและพยานหลักฐานให้เพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบได้ มิเช่นนั้นอาจเข้าข่ายเป็นลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน
 1. โทรศัพท์ หมายเลข 0-2653-4444 ต่อ 2134 โทรสาร 0-2653-4927
 2. จดหมายจ่าหน้าซองถึง ศูนย์รับข้อร้องเรียน กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
 3. เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ www.dld.go.th ศูนย์รับข้อร้องเรียน หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
 4. ยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน
 5. ตู้รับข้อร้องเรียน ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์
 6. อธิบดีกรมปศุสัตว์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการระดับสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า
 7. สื่ออื่นๆ เช่น หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ
[ คลิกเข้าสู่ระบบรับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์ ]


พัฒนาเว็บไซต์ โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
Copyright 2020. Information and Communication Technology Center And Personnel Division. Department of Livestock Development. All right reserved.
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน screen resolution 1024 * 768 pixel